Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.edishop.sk, uskutočňované EDI s.r.o., Dunajská ulica 371/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 031 715, sú v súlade s platnou legislatívou SR a komunitárnym právom EU.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

 

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu www.edishop.sk,

EDI s.r.o., Dunajská ulica371/11, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 031 715
DIČ: SK 202 319 6846

zapísaná v obchodnom registri na registračnom súde v Bratislave I, vložka 70718/B

(ďalej len ,,predávajúci“)

 

Kupujúcim sa rozumie osoba fyzická aj právnická, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.edishop.sk (ďalej iba "elektronický obchod"). Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim

 


I. Základné ustanovenia


 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka a umožňuje kupujúcemu z ponúkaného tovaru objednať prostredníctvom elektronického obchodu. Odoslaním resp. uskutočnením objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje súhlas s VOP, že sa s tými podmienkami oboznámil v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplne.

 3. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať tak fyzické ako aj právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.


II. Informácie o tovare a cene


 1. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke elektronického obchodu spoločnosti.

 2. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

 2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.


III. Objednanie tovaru


 1. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy predloženým kupujúcim, ktorá sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

 2. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

 3. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze elektronického obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 4. Každá objednávka musí obsahovaťmeno a priezvisko objednávateľa resp. názov firmy, adresu trvalého bydliska resp. sídlo firmy, prípadne adresu doručenia, telefónne číslo, kontaktnú emailovú adresu, názov tovaru, počet kusov, cenu.

 5. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. III bod 4 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

 6. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "Registrácia objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.


IV. Potvrdenie objednávky


 1. Po overení disponibility tovaru predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí informačným emailom s predmetom „Potvrdenie objednávky“, ktorého súčasťou je v prípade platby na predfaktúru aj samotná predfaktúra/faktúra. 

 2. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu najneskôr do 2 týždňov od potvrdenia objednávky. 


V. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy


 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu.

 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 3. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet.

 4. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, elektronickou poštou na adrese obchod@edishop.sk, alebo telefonicky. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na kontaktnom čísle.

 5. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, atď.).

 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 7. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).


VI. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky


 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej odoslania, má kupujúci právo ju stornovať. V takomto prípade nie je kupujúcemu účtovaný storno poplatok.

 3. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

 4. Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania ceny za tovar uvedenej v elektronickom obchode, alebo dodacej lehoty uvedenej v elektronickej správe s predmetom "Potvrdenie objednávky", storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

 5. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@edishop.sk, alebo telefonicky na kontaktnom čísle.

 6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 7. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim - telefonicky, emailom (do 14 prac. dní)

 8. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

 9. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.


VII. Platobné podmienky


 1. Pri platbe prevodom na účet, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúeho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do piatich kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

 2. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.


VIII. Podmienky dodania tovaru


 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od obdržania platby kupujúcim resp. v prípade dodania na dobierku najneskôr do 14 dní od potvrdenia objednávky.

 2. Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje do 24 hodín informovať predávajúceho, či už telefonicky, alebo elektronickou formou na adresu reklamacie@edishop.sk. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.


IX. Spracovanie osobných údajov


 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 1. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 1. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.edishop.sk v časti "Môj Profil a Objednávky".

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


 

X. Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "VOP" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 1. Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese info@edishop.sk.